Millainen työterveys yritykselleni?

Lakisääteinen

 • Työpaikkaselvitys toiminnan alkaessa ja sen jälkeen tarpeen mukaan

 • Yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen

 • Työsuojeluyhteistyö työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa

 • Yrityksen henkilöstön terveystarkastukset, työkyvyn seuranta

 • Työhön liittyvän sairastamisen sekä ammattitautiasioiden selvittely

 • Työtapaturmien hoito ja hoitoon ohjaus

 • Tietojen antaminen, ohjaus ja terveyden edistäminen

 • Sovittu raportointi, vaikuttavuuden arviointi

 • Sovitut laboratoriotutkimukset

 • Sovitut kuvantamistutkimukset

 • Erikoislääkäripalvelut työkykyarvioissa

 • Sovitut asiantuntijapalvelu

Sairaanhoito taso 1

 • Työterveyshoijtajan hoidontarpeen arviointi ja sairaanhoitovastaanotto

 • Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito (korvausluokka 2

 • Eirkoislääkärin konsultaatiot sisältyvät palveluihin silloin, kun ne perustuvat työterveyslääkärin arvioimaan tarpeeseen selvitettäessä työntekijän työkykyä ja hoitomahdollisuuksia

 • Keskittyy ensisijaisesti pitkittyvään työkyvyttömyyttä aiheuttavaan sairauteen

Sairaanhoito taso 2

 • Yllämainittujen lisäksi pitkäaikaissairauksien kontrollit sekä laajemmat laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Työnantajan korvaamiin sairaanhoitopalveluihin eivät kuulu vapaa-ajan tapaturmien hoito, raskauden ehkäisyyn liittyvät asiat tai vaihdevuosivaivojen hoito, eikä vapaa-ajan matkoja varten tarvittavat rokotukset.

Pitkäaikaissairauksien hoito toteutetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Työterveyshuollolla on koordinoiva rooli työkyvyn seurannassa. 

Tiesitkö tämän työterveyshuollosta?

Työterveyshuolto toimii terveyden ja työn välisen vuorovaikutuksen asiantuntijana. Nykyajan työelämä on jatkuvaa muutosta: työmenetelmät, organisaatiot ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Päällekkäiset ja keskeneräiset muutokset vaikuttavat työn sujumiseen. Työn teossa saattaa ilmetä häiriötä, sähläystä ja epätasaisuutta työn laadussa. Organisaatiomuutokset ja niiden läpivieminen muutoksen keskellä vaikuttavat koko työyhteisön jaksamiseen. 

Työterveys Laine Oy auttaa työyhteisöjä tunnistamaan ja jäsentämään jokapäiväiseen työhön liittyviä pulmatilanteita. Pienilläkin toimenpiteillä voidaan lisätä työn mielekkyyttä ja sujuvuutta sekä yrityksen tuottavuutta. 

Toimintamme tuo esiin, millaisena arki näyttäytyy työyhteisössä ja millaisia haasteita työn muutos aiheuttaa työn sujumiselle.

Yhteistyössä työyhteisön kanssa selvitämme, mikä arjessa kuormittaa sekä mihin mahdolliset arjen ongelmatilanteet liittyvät. Tuloksena syntyy työyhteisön yhteinen näkemys ja toimenpide-ehdotukset siitä, miten työnteko saadaan sujuvammaksi niin, että se palvelee yrityksen tavoitteita ja lisää työhyvinvointia.