Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin


Terveyspalveluissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hänen asioita pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Asiakkaalla on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista. 
Terveydenhuollossa asiakkaalla on oikeus saada tieto terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Asiakkaalla on oikeuksia myös hänestä tallennettuihin tietoihin. Nyt voit myös asioida sähköisesti, klikkaa oheista painiketta!

Rekisteritietojen tarkastaminen


Asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Oikeutta anotaan esim. ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle. 
Tarkastusoikeus voidaan tarvittaessa toteuttaa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.
Terveydenhuollossa omien tietojen tarkastaminen onnistuu melko kattavasti Omakanta-palvelun kautta. Omakannassa näkyvät 1.3.2015 jälkeen tallennetut yhteenvetotasoiset potilastiedot. Tiedot siirtyvät terveydenhuollon käynnin jälkeen Omakanta-palveluun viiveellä. Kuvantamiseen ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät tiedot tulevat siirtymään Omakantapalveluun vaiheittain myöhemmin.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen
 

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto (Henkilötietolaki 29§). Rekisteröidyn on anottava oikeutta henkilökohtaisesti perustellen esim. ”Rekisteritietojen korjaamispyyntö” – lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä


Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan lokitietojen avulla säännöllisesti. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti.
Rekisteröidyllä itsellään on myös oikeus pyytää selvitystä rekisteritietojensa käsittelystä. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. ”Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä” – lomakkeella. Lomake lähetetään tietosuojavastaavalle. Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus salassa pidettävään tietoon


Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus voi tällöin ulottua myös toisen henkilön salassa pidettäviin tietoihin. Asianosainen voi olla edunvalvoja, omainen tms. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta ohjaa Julkisuuslaki (11–12§). 
Asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti esim. ”Asianosaisen tietopyyntö” -lomakkeella. Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Asiakasturvallisuus

Työterveys Laine Oy:ssä pyrimme hoitamaan Teitä mahdollisimman hyvin, yhteistyössä kanssanne, käytössämme olevien voimavarojen puitteissa. Mikäli kuitenkin hoitoonne tai palveluunne liittyy ongelmia, toivomme Teidän keskustelevan asiasta hoitavan henkilön kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös heidän esimiestensä tai toiminnasta vastaavien puoleen.

Asiakkaan vaaratilanneilmoitus


Työterveys Laine Oy:ssä  on käytössä vaaratilanneilmoitus. Ilmoituksella asiakas voi ilmoittaa havaitsemistaan asiakasturvallisuusvajeista. Asian voi myös ottaa puheeksi kertomalla havainnon heti suoraan henkilökunnalle. Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä sähköisesti oheisen linkin kautta.

Tietosuojaseloste potilasjärjestelmä

Tietosuojaseloste eTyöterveysaalto sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Mella sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Elisa etämittaus sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Movendos sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä

Asianosaisen tietopyyntö

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus